Parkeringstillstånd - Ansökan för rörelsehindrad

LÄS MER

Här kan du ansöka om parkeringstillstånd som rörelsehindrad. 

Beslut
Det är kommunen som beslutar om parkeringstillståndet för rörelsehindrade och tillstånden gäller i hela landet. Prövning av ansökan enligt trafikförordningen 13 kap 8§. Ansökan prövas i den kommun där sökanden är folkbokförd. Om sökanden inte är folkbokförd i riket i den kommun där han/hon vistas. Tillstånd ges till enskild person.

Principer för tillståndsgivning
Tillstånd utges till personer som på grund av rörelsehinder inte kan förflytta sig mellan parkeringsplats och vanligt förekommande målpunkter. Rörelsehindret skall vara det enda kriteriet för parkeringstillstånd och skall alltid avse förmågan att gå. Parkeringstillstånd är inte tänkt för den som har ett kortvarigt rörelsehinder.

Giltighetstid
Ett parkeringstillstånd gäller under viss tid, dock längst tre år.

För mer information se blanketten. 

Om läkarutlåtande ska biläggas så finns den blanketten här: Parkeringstillstånd - Läkarutlåtande - Tjörns kommun (tjorn.se)

Blanketten skickas till
Tjörns Kommun
Färdtjänst
471 80 Skärhamn

Vid frågor, kontakta oss gärna
Telefon: 0304-60 13 40
E-post: samhallsbyggnad@tjorn.se